قیر محلول

قیرهای محلول از حل کردن قیر در حلال‌ها یا روغن‌های نفتی به دست می‌آید .نوع و کیفیت قیرهای محلول به کیفیت قیرها، نوع حلال و مقدار حلال بستگی دارد .هر اندازه مقدار حلال‌های نفتی در قیر‌محلول زیادتر باشد، روانی آن بیشتر است.

انواع قیر محلول:
-دیرگیر SC
این نوع قیر از حل کردن قیر 85/100 در حلالهای سنگین مانند گازوئیل حاصل می شود که حلال با سرعت کم تبخیر می شود و باعث سفت شدن قیر آن می شود. انواع این نوع قیر شامل SC70 ، SC250 ،SC800 ، SC3000 است.
-کند گیر MC
قیر محلول گیرایی متوسط، با حل کردن قیر در نفت سفید که کندتر از بنزین است تبخیر می شود. قیر محلول گیرایی متوسط به پنج گروه تقسیم می شود که ویسکوزیته آنها بین 3000 – 4000 تا 6000 در 60 درجه سانتیگراد متغیر است. این نوع قیر ممکن است با حل کردن قیر 85/100 در نفت سفید حاصل شود. انواع این قیر شامل MC30، MC70، MC250، MC800 ،MC3000 می باشد.
– زود گیر RC
این نوع قیر با حل شدن در بنزین حاصل می شود، به دلیل این که تبخیر به سرعت اتفاق می افتد. برش های RC به دسته های RC250، RC70، RC800 ، RC3000 تقسیم می شوند. اعداد حاکی از ویسکوزیته قیر هستند. برای رقیق شدن بیشتر می توان نفتا را با قیر 80/100 مخلوط کرد.

آزمایش
شیوه
MC30
MC70
MC250
MC3000
گران‌روی کینماتیک در °c 60 (cSt) ASTM D-2170 30-60 70-140 25-500 3000-6000
نقطۀ اشتعال °c (ظرف روباز) ASTM D-3143 حداقل 38 حداقل 38 حداقل 66 حداقل 66
مقدار آب % ASTM D-95 حداکثر 0/2 حداکثر 0/2 حداکثر 0/2 حداکثر 0/2
تقطیر در °c 190 % ASTM D402 - - - -
تقطیر در °c225 % ASTM D-402 حداکثر 25 حداکثر 20 حداکثر 10 -
تقطیر در °c260 % ASTM D-402 40-70 20-60 15-55 حداکثر 15
تقطیر در °c316 % ASTM D-402 75-93 65-90 60-87 15-75
باقی‌ماندۀ تقطیر در 360 % ASTM D-402 حداقل 50 حداقل 55 حداقل 67 حداقل 80
نفوذپذیری در °c25 . 10/میلی‌متر ASTM D-5 120-250 120-250 120-250 120-250
انحلال‌پذیری در تری‌کلرواتیلن ASTM D-2042 حداقل 0/99 حداقل 0/99 حداقل 0/99 حداقل 0/99
کشش‌پذیری در °c25 5 سانتی‌متر/دقیقه ASTM D-113 حداکثر 100 حداکثر 100 حداکثر 100 حداکثر 100