قیر عملکردی

قیر عملکردی یا PG آخرین استاندارد روز دنیا می باشد. این روش، روشی به نسبت جدید می باشد که قیر را بر مبنای شرایط دمایی متناسب مناطق مختلف طبقه بندی می کند.
در این روش از روشهای کاملاً علمی به بررسی خواص مکانیکی قیر پرداخته می شود. در این روش یک محدوده ی دمایی به قیر اختصاص داده می شود که مصرف کننده با توجه به محل مورد نظر خود می تواند قیر مناسب را انتخاب کند.
امروزه برای قیرهای اصلاح شده پلیمری و قیرهای خالص مطابق استاندارد یک درجه عملکرد یاPG تعریف می شود که منطبق با شرایط دمایی و شرایط محیطی تعریف شده است. وسیع تر بودن محدوده یا دامنه PG یک ترکیب، به معنای خواص مطلوب تر و مقاومت بالاتر آن می باشد.

شرکت قیر هرمز پارس قادر است که درجات عملکردی (PG) زیر را تأمین نماید:

درجات بازدهی در دمای بالا درجات بازدهی در دمای پایین
PG 46 34-, 40-, 46-
PG 52 10-, 16-, 22-, 28-, 34-, 40-, 46-
PG 58 10-, 16-, 22-, 28-, 34-, 40-
PG 64 10-, 16-, 22-, 28-, 34-, 40-
PG 70 10-, 16-, 22-, 28-, 34-, 40-