فرآیند تولید قیر

فرآیند تولید قیر

قیرهای نفتی از سه فرآیند استحصال مستقیم, (Straight Run) هوادهی (Air Blowing) و اختلاط (Blending) تولید می شوند.

– فرآیند Straight Run:
تقطیر، یک فرآیند اساسی در تصفیه نفت خام می‏باشد. مرحله اول تقطیر، تحت فشار اتمسفر انجام شده و بطور معمول شامل حرارت دادن نفت خام تا دمای حدود 800-600 درجۀ فارنهایت در یک کوره و سپس تزریق آن به داخل ستون جداسازی می‏باشد.
بدین طریق برش های سبکتر از مقاطع بالای برج جدا می شوند و ته مانده قیری در انتهای برج باقی می ماند. در تقطیر اتمسفریک، ته مانده قیری را تحت عنوان ته مانده اتمسفریک (Atmospheric Residue) می‏نامند.
بسیاری از انواع نفت خام حاوی درصدهای نسبتا بالایی از برش های سبک هستند که نمی‏توان آنها را در یک واحد تقطیر اتمسفریک، تقطیر نمود. برای جداسازی این برش ها با مشخصه ‏های موردنظر، از یک برج تفکیک ثانوی که در شرایط خلاء کار می‏کند استفاده می‏گردد.
باقیمانده این فرآیند را تحت عنوان وکیوم باتوم (VB) می نامند که در بعضی از انواع نفت خام سنگین، وکیوم باتوم تا حدود زیادی به قیر شباهت پیدا می کند که این نوع از وکیوم باتوم می تواند قیر استحصال مستقیم Straight – Run Asphalt نامیده شود.

– فرایند Air Blowing:
هوادهی فرآیندی است که طی آن یک خوراک قیر خام بر اثر تماس هوا درمحدوده دمایی 550-450 درجۀ فارنهایت به محصولی با خواص بهبود یافته تبدیل می‏شود. گاهی اوقات این فرآیند را اکسیداسیون قیر (Asphalt oxidation) و محصول آنرا قیر اکسیده (Oxidixed asphalt) می ‏نامند.
لیکن عبارت های هوادهی (Air – blowing ) و قیر دمیده (Air – blown asphalt ) مناسب ترند زیرا معلوم شده است آنچه رخ می‏دهد Dehydrogenation و Polymerization است و اکسیژنی به محصول اضافه نمی‏شود مگر به مقدار ناچیز.

– فرایند Blending :
یکی از روش های تولید قیر با مشخصات مدنظر، فرآیند اختلاط می باشد. در این فرآیند می توان انواع برش های سبک و سنگین قیر را با نسبت های معین با یکدیگر ترکیب نمود و به برشهای حد وسط آنها دست یافت. به عنوان مثال می توان از ترکیب قیر 300/200 و قیر 50/40 ، قیر 100/80 تولید نمود.