درجه AC

آزمایش گران‌روی
AC-10 AC-20 AC-30 AC-40
گران‌روی دینامیک در °c60 (پواز) 1000±200 2000±400 3000±600 4000±800
گران‌روی کینماتیک در °c135 (حداقل، cSt) 250 300 350 400
نفوذپذیری، °c25، 100 گرم 5 ثانیه، حداقل 80 60 50 40
نقطۀ اشتعال (°c) 220 230 230 230
انحلال‌پذیری در تری‌کلرواتیلن (حداقل %) 99.0 99.0 99.0 99.0
آزمایش باقی‌ماندۀ آزمایش قشر نازک - گران‌روی در °c60، حداکثر، پواز 5000 10000 15000 20000
کشش‌پذیری، °c25، 5 سانتی‌متر/دقیقه/سانتی‌متر 75 50 40 25
آزمایش اثر لکۀ قیر _
حلّال نفتی منفی
حلّال نفتی-زایلین، درصد زایلین منفی
حلّال هپتاین-زایلین، درصد زایلین منفی