درجه نفوذ قیر

بر اساس تعریف آزمایشگاهی، درجه نفوذ قیر، به مقدار طولی( بر حسب دهم میلی متر) که یک سوزن استاندارد آزمایشگاهی در مدت ۵ ثانیه، با تحمیل فشاری معادل ۱۰۰ گرم، به داخل قیری در درجه حرارت ۲۵ درجه سانتیگراد نفوذ نماید، گفته میشود. بعنوان مثال اگر سوزن در مدت 5 ثانیه بین 6 تا 7 میلیمتر نفوذ کرده باشد، قیر 60/70 خواهیم داشت.
یکی از مهمترین و اصلی ترین اهداف و کاربرد تعیین درجه نفوذ در قیر های دمیده و خالص، تسهیل نامگذاری و تعیین نوع قیر متناسب با شرایط اقلیمی محل مصرف قیر می باشد. طبق تجربه، هر چه آب و هوای منطقه مورد نظر گرمتر باشد، از قیرهای با درجه نفوذ کمتر ( قیر سفت مثلا 40/50) و هر چه آب و هوای منطقه مورد نظر سردتر باشد، از قیر با درجه نفوذ بیشتر ( قیر نرم مثلا 85/100) استفاده خواهد شد.

آزمایش
شیوه
30-40
40-50
60-70
85-100
100-120
200-300
وزن مخصوص در C° 25/25 ASTM D70 1/01-1/06 1/01-1/06 1/01-1/06 1/01-1/05 1/01-1/04 0.99-1/04
نفوذپذیری، C° 25، 100 گرم 5 ثانیه، حداقل ASTM D5 30-40 40-50 60-70 85-100 100-120 200-300
نقطۀ نرم‌شوندگی (C°) ASTM D-36 55-63 52-60 49-56 45-52 42-49 حداقل 32
کشش‌پذیری،C° 25، 5 سانتی‌متر/دقیقه/سانتی‌متر ASTM D-113 حداقل 100 حداقل 100 حداقل 100 حداقل 100 حداقل 100 حداقل 100
نقطۀ اشتعال (C°) ASTM-D92 حداقل 250 حداقل 250 حداقل 250 حداقل 230 حداقل 250 حداقل 177
حلالیت در تری¬کلورواتیلن (حداقل %) ASTM-D2042 حداقل 99/5 حداقل 99/5 حداقل 99/5 حداقل 99/5 حداقل 99/5 حداقل 99/0
آزمایش لکۀ قیر A.A.S.H.T.T102 منفی منفی منفی منفی منفی منفی
افت نفوذپذیری بعد از حرارت ASTM-D5&D6 حداکثر 20 حداکثر 20 حداکثر 20 حداکثر 20 حداکثر 20 حداقل 37
افت در برابر حرارت به درصد وزنی ASTM-D6 حداکثر 0/2 حداکثر 0/2 حداکثر 0/2 حداکثر 0/5 حداکثر 0/2 حداکثر 1