درجه بندی قیر بر مبنای ویسکوزیته

در اوایل سال 1960 میلادی رده بندی جدیدی ارائه گردید که نسبت به رده بندی تجربی درجه نفوذ، علمی تر بود. درجه بندی قیر بر مبنای ویسکوزیته بر اساس میزان گرانروی در دماهای 60 (متوسط دمای سطح جادهها در زمان تابش آفتاب) و 135 (متوسط دمای قیر هنگام اختلاط آسفالت) درجه سانتی گراد انجام می پذیرد.
معمولا در مناطق گرمسیر از قیرهای با درجه کندروانی بیشتر (مثلا VG40) در مناطق خنک تر از قیرهای با درجه کندروانی کمتر (مثلا VG10) استفاده می شود.

آزمایش گران‌روی
VG-10 VG-20 VG-30 VG-40
گران‌روی دینامیک در °C 60 (پواز) 1000±200 2000±400 3000±600 4000±800
گران‌روی کینماتیک در °C 135 (حداقل، cSt) 250 300 350 400
نفوذپذیری، °C 25، 100 گرم 5 ثانیه، حداقل 80 60 45 35
نقطۀ اشتعال (°C) (°C 220 220 220 220
نقطۀ نرم‌شوندگی (°C) 40 45 47 50
حلالیت در تری‌کلرواتیلن (حداقل %) 99.0 99.0 99.0 99.0
آزمایش باقی‌ماندۀ آزمایش قشر نازک _ _ _ _
کشش‌پذیری، °C 25، 5 سانتی‌متر/دقیقه/سانتی‌متر 75 50 40 25
نسبت گران‌روی در حداکثر °C 60 4.0 4.0 4.0 4.0