ارزش‌های ما

شرکت قیر هرمز پارس به عنوان سازمانی منسجم و ارزش افزا، در مسیر تعالی به پیش می رود و جایگاه سرآمدی را دست یافتنی دانسته و به کمتر از آن راضی نخواهد شد.

پیشران ما در پرواز به سوی بالندگی، توکل به خداوند منان، تکیه بر خرد جمعی، تأکید بر شفافیت و سلامت کاری، پایبندی به تعهدات سازمانی، تکریم ذینفعان و همچنین اعتقاد و عمل کارکنان به کار گروهی، خود باوری، خود کنترلی و خود کفایی است.