توسعه فضای سبز

توسعه فضای سبز

-ایجاد فضای سبز و کاشت درختان:

جهت ایجاد فضای سبز و کاشت مناسب درختان جهت جلوگیری از آلودگی هوا و فضاسازی مجموعه، شرکت قیر هرمز پارس در این خصوص اقدام به ایجاد فضای سبز و کاشت درختان متناسب با شرایط آب و هوایی منطقه نموده است.