برگزاری دوره آتش‌نشانی اطفای حریق توسط سازمان آتش‌نشانی بندرعباس

برگزاری دوره آتش‌نشانی اطفای حریق توسط سازمان آتش‌نشانی بندرعباس

برگزاری دوره آتش‌نشانی تئوری و عملی اطفای حریق توسط سازمان آتش‌نشانی بندرعباس در آتش‌نشانی پیامبر اعظم بندرعباس جهت کلیه پرسنل شرکت قیر هرمز پارس